A MEDOR Kft., mint a www.milesightshop.hu és a www.milesightshop.eu üzemeltetője ezúton tájékoztatja honlapjának látogatóit a honlapon regisztrált – és a regisztrálás nélküli ajánlatkérő - felhasználók (a továbbiakban: Felhasználók) adatainak kezeléséről, az azok védelme érdekében hozott szervezési és technikai intézkedésekről, a felhasználókat megillető jogorvoslati lehetőségekről.

1. Az adatkezelő

Cégnév: MEDOR KFT.

Székhely: 4400 Nyíregyháza, Akácfa u. 9/b.

Cégjegyzékszám: 15-09-062437

Adószám: 11248985-2-15

Képviselő: ZELERIK ATTILA

Telefonszám: 06-20-482-84-96

E-mail cím: medor@medor.hu

Honlap: www.milesightshop.hu

2. Az adatkezelés célja, a kezelt adatok köre, és az adatkezelés időtartama

(a továbbiakban: Társaság, illetve Adatkezelő)

Adatkezelés célja, jogalapja
Kezelt adatok köre
Adatkezelés időtartama
Ajánlatkérés az Adatkezelőtől, mellyel a Felhasználó a Társaság honlapján szereplő szolgáltatás vonatkozásában kér tájékoztatást. Az adatkezelés jogalapja: a Felhasználó hozzájárulása.
Felhasználó neve, e-mail címe. Felhasználó címe, Felhasználó telefonszáma
A szolgáltatás fennállásáig, illetőleg a Felhasználó hozzájárulásának visszavonásáig

3. Az adatokhoz hozzáférők köre, adatfeldolgozók

A felhasználók által megadott személyes adatokhoz, valamint a technikai működés miatt automatikusan megismert adatokhoz kizárólag az Adatkezelő munkatársai, illetve közreműködői férhetnek hozzá. Személyes adatokat – Adatkezelő munkatársain és közreműködőin kívül – Adatkezelő harmadik személyeknek nem ad át. Ez nem vonatkozik az esetleges, törvényben előírt, kötelező adattovábbításokra. Az Adatkezelő az egyes hatósági adatkérések teljesítése előtt minden egyes adat tekintetében megvizsgálja, hogy valóban fennáll-e az adattovábbítás jogalapja, szükség esetén kikéri a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság véleményét. Ön a személyes adatainak kezeléséhez való hozzájárulással egyúttal hozzájárul ahhoz is, hogy az Adatkezelő a jogutódjának átadja a személyes adatokat. Amennyiben kéri, az Adatkezelő a jogutódnak való átadás előtt törli a felhasználó személyes adatait.

4. Adatbiztonsági intézkedések

Adatkezelő az adatok biztonságos kezelése, tárolása érdekében mindent megtesz. A kezelt adatok egy magas rendelkezésre állású, megbízható dedikált kiszolgálói környezetben üzemelnek.

Tájékoztatjuk a felhasználókat, hogy az interneten továbbított elektronikus üzenetek, protokolltól (e-mail, web, ftp, stb.) függetlenül sérülékenyek az olyan hálózati fenyegetésekkel szemben, amelyek tisztességtelen tevékenységre, szerződés vitatására, vagy az információ felfedésére, módosítására vezetnek. Az ilyen fenyegetésektől megvédendő a szolgáltató megtesz minden tőle elvárható óvintézkedést. A rendszereket megfigyeli annak érdekében, hogy minden biztonsági eltérést rögzíthessen, és bizonyítékkal szolgálhasson minden biztonsági esemény esetében. A rendszermegfigyelés ezen kívül lehetővé teszi az alkalmazott óvintézkedések hatékonyságának ellenőrzését is.

5. Jogorvoslati lehetőségek

Az érintett kérelmezheti az adatkezelőnél az 1. pontban foglalt elérhetőségeken, hogy az adatkezelő tájékoztatassa a személyes adatai kezeléséről, a személyes adatait helyesbítse, valamint a személyes adatait – a kötelező adatkezelés kivételével – törölje vagy zárolja.

Az érintett kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az érintett általa kezelt, illetve az általa feldolgozott személyes adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. Az adatkezelő az érintett kérelmére a kérelem 

beérkezésétől számított 30 napon belül írásban tájékoztatást ad. A tájékoztatás ingyenes.

Az adatkezelő az érintett tájékoztatását csak a törvényben meghatározott esetekben tagadja meg. A tájékoztatás megtagadása esetén az adatkezelő írásban közli az érintettel, hogy a felvilágosítás megtagadására a törvény mely pontja alapján került sor. A felvilágosítás megtagadása esetén az adatkezelő tájékoztatja az érintettet a jogorvoslati lehetőségekről.

Ha a személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat az adatkezelő rendelkezésére áll, a személyes adatot az adatkezelő helyesbíti.

A személyes adatot az adatkezelő törli, ha

a) kezelése jogellenes;

b) az érintett a jelen Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltak szerint kéri;

c) az hiányos vagy téves - és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható -, feltéve, hogy a törlést jogszabály nem zárja ki;

d) az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának jogszabályban meghatározott határideje lejárt;

e) azt a bíróság vagy az illetékes hatóság elrendelte.

Törlés helyett az adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, ami a személyes adat törlését kizárta.

Az adatkezelő megjelöli az általa kezelt személyes adatot, ha az érintett vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen.

Az adatkezelő a helyesbítésről, a zárolásról, a megjelölésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban a személyes adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

Ha az adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén az adatkezelő tájékoztatja az érintett a jogorvoslati lehetőségekről.

Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha

a) a személyes adatok kezelése (továbbítása) kizárólag az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén;

b) a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik;

c) a jogszabályban meghatározott egyéb esetben.

A MEDOR Kft. – az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével – a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, és annak eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Amennyiben a tiltakozás indokolt, az adatkezelő az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, illetőleg az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

Amennyiben az érintett az adatkezelőnek a meghozott döntésével nem ért egyet, az ellen – annak közlésétől számított 30 napon belül – bírósághoz fordulhat. Az adatkezelő köteles bizonyítani az adatkezelés jogszerűségét.

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál jogsérelemre vagy annak közvetlen veszélyére hivatkozással az alábbi elérhetőségeken tehet bejelentést:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c

telefon: +36 (1) 391-1400

fax: +36 (1) 391-1410

email: ugyfelszolgalat@naih.hu

web: www.naih.hu

6. Kikötés

Az adatkezelő fenntartja a jogot, hogy az adatkezelési tájékoztatóját megváltoztassa. Erre különösen akkor kerülhet sor, ha jogszabály azt kötelezővé teszi. Az adatkezelés megváltozása nem jelentheti a személyes adatok céltól eltérő kezelését. Az erre vonatkozó tájékoztatást az adatkezelő 15 nappal előtte közzéteszi honlapján.

MEDOR KFT. 

2021.02.24.